وردپرس چیست؟

شما اینجایید :
زمان مطالعه : زیر یک دقیقه

وردپــرس یــک سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت مــی باشـد کـه بـه طـور رایـگان در خدمـت دوسـتان قـرار مـی گیـرد و مـی تـوان بـه صـورت کامـلا رایـگان آن را نصـب و راه انــدازی کــرد.
بـا توجـه بـه قـدرت و ظرفیـت بـالای هسـته ی وردپـرس، امــروزه از آن بــرای انــواع ســایت هــا از جملــه خبــری، پورتالـی، فروشـگاهی، هاسـتینگ و … مـورد اسـتفاده قـرار مــی گیــرد و ســرویس دهــی بســار فــوق العــاده ای نیــز دارد.
پلاگیـن هـای ایـن سیسـتم تقریبـا کامـل اسـت و روز بـه روز نیـز در حـال گسـترش مـی باشـد.
یکــی از مهــم تریــن اصلــی کــه در وردپــرس وجــود دارد، متـن بـاز یـا همـان “ ”open sourceبـودن ایـن سیسـتم اســت کــه بســیار مــورد توجــه برنامــه نویســان و توســعه دهنـدگان قـرار مـی کیـرد. زیـرا بـه راختـی قابـل ویرایـش و تغییــر اســت.

کپی کردن